*** វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំអាតបរិស្ថានដោយប្រើ EM នៅ សៀមរាប