ជ្រើសរើសភាសា៖
EM Water Slideshow
���������������������

ចំការមន

›› ឱសុថស្ថាន នារីរ៍ត្ន
អាសយដ្ឋាន៖ ខាងជើងផ្សារអូឡាំពិក
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩២១ ៩៣០

›› ចំរើន បញ្ញា
អាសយដ្ឋាន៖ ជិតបង្កងនាគ
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៧ ៦២០ ៤៨២

›› Mini Mart 24h
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ 6, ផ្លូវ 271
លេខទូរស័ព្ទ៖ null

›› ជា ស្រេងទ្រី
អាសយដ្ឋាន៖ null
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 835 525

›› សៀវ អេង
អាសយដ្ឋាន៖ ទល់មុខ Seven-Night
លេខទូរស័ព្ទ៖ 015 643 191

›› ហេង ហ៍រម៉េង
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 199, ផ្ទះលេខ 125. ទួលស្វាយព្រៃ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 363 606

›› Seven Star
អាសយដ្ឋាន៖ St.155 ទួលទំពូង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 555 0808

›› ផ្សារ អង្គរ
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ 186A ផ្លូវ 155 ទួលទំពូង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 957 544

›› ត្រៃយ៌ មាស
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង ផ្ទះ 67E0 ចំការមន, បឹងកេងកង3
លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 499 999

›› អឹម អែរ
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 432, ទួលទំពូង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 641 172

›› ភ្នំពេញ Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ពេទ្យរ៉ូស៊្សី
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 213 157

›› Nice Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង, ផ្ទះលេខ 278CE0, ជិតស្តុប Intercon
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 219 578

›› ភ្នំពេញ City Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 398 104

›› សុ ប៊ុនលី Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង, ផ្ទះ 265BE0 ក្បែស្តុប Intercon
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 222 589

›› 7 Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 163, ផ្ទះលេខ 263, ទួលទំពូង
លេខទូរស័ព្ទ៖ 016 960 046

›› Honey Mini Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 206 ផ្ទះ 215
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 617 782

›› KLP Market
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវនរោត្តម ជាប់តាយម៉េង Hotel
លេខទូរស័ព្ទ៖ 017 958 500

មានជ៍យ

›› ហេង ណាលីន
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្សារច្បាអំបៅ
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៣៩៦ ០៤០

›› តេលាម៉ូតូ Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ មុន្នីរ៉េត, ស្ទឹងមានជ៍យ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 458 944

›› ម៉ារីណា Mart 24h
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 271, មុំច្រមុះជ្រូក, ស្ទឹងមានជ៍យ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 454 366

›› រតនា Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 271
លេខទូរស័ព្ទ៖ 089 626 808

›› ភ្នំពេញ Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 271, ក្បែវត្តសន្សំកុសល
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 213 157

›› Kelly Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ6, ផ្លូវ271
លេខទូរស័ព្ទ៖ 093 559 995

›› Family Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ វែងស្រេង, ក្បែរកន្លែងថ្លឹងឡាន
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 222 2990

ទូលគោក

›› ប៊ុន ហ៊ួ
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ ៩៤អឺសារ៉ូ ផ្លូវ សុខហុក Hotel ស
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១១ ៨០៤ ២៤៣

›› អុន វិចិត្រ
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្សារ ៧មករា ទល់មុខទំនប់ទូលគោក
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩២ ៧៦៨ ៥៦២

›› អ៊ឹង រតនៈ
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ ១០៤ប៊ី ផ្លូវ ២៣១ ខាងត្បូងម៉ុងឌីយ៉ាល់
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨២៨ ៥៦២

›› យន់ វិចិត្រ
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម ទល់មុខសាលាសន្ធរមុខ
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៧៧ ២២១ ១៤៥

›› សុខ ម៉ៅ
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ ២៧ ផ្លូវ ២៥៧
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៦ ២៤៧ ៥១៥

›› Mini Mart 24h
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ6, ផ្លូវ271 អូរបែកក្អម
លេខទូរស័ព្ទ៖ 099 972 011

›› យ៉រ ម៉ាត
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ 71, ផ្លូវ 355 ទួលគោក
លេខទូរស័ព្ទ៖ 015 800 206

›› ដេប៉ូ ផេង
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 598 ត្រឡោកបែក ជិតបណ្ណាល៍យ សម្តេច ហ៊ុន សែន
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 456 7760

›› អូលីស ដឺលុច្ស
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 271, ផ្ទះលេខ 345, ទល់មុខមន្ទីរពេទ្យអរុណរះ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 745 751

›› អារ៉ូណា Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ កម្ពុជាក្រោម
លេខទូរស័ព្ទ៖ 067 816 993

›› UNI Whole Sale
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ កម្ពុជាក្រោម
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 884 314

›› ភ្នំពេញ Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ទល់មុខម៉ុងឌីយ៉ាល់
លេខទូរស័ព្ទ៖ 016 893 666

›› Moli Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវសហព៍ន្ធរុស្សី ជាប់ស្តុបវត្តនាគវ៍ន្ត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 098 519 375

ឫស្សីកែវ

›› ស្រី នៅ
អាសយដ្ឋាន៖ ជិតរោងចក្រស្រាសាច់ដុំ CTN
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧៦៩ ១៣៨

›› ផ្សារទំនើបវឌ្ឍនៈ
អាសយដ្ឋាន៖ St. 6A ជ្រោយចង្វា
លេខទូរស័ព្ទ៖ 011 264 926

ដូនពេញ

›› ស៊ីធីលុច Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 67T118, ផ្ទះលេខ 113, ផ្សារធំថ្មី
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 227 799

›› ភ្នំពេញ Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្សារស៊ីលិប
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 213 157

›› ផ្សារទំនើបផារ៉ាហ្គន
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 214, ផ្ទះលេខ 12, ខណ្ឌដូនពេញ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 220 3489

៧មករា

›› ភោជនីដ្ឋាន លីគី
អាសយដ្ឋាន៖ ៧មករា
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១៦ ៥៨១ ៣៣៨

›› O Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 111, ផ្ទះ 46E0 ខាងកើតអូឫស្សី
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 690 0259

›› Apple Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ជិតផ្សារអូឫស្សី
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 767 777

›› សុ ប៊ុនលី Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង, ផ្ទះ 265BE0
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 640 1732

›› Punny Mart
អាសយដ្ឋាន៖ St.223-336, #47 ជិតឈូកទិព
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 637 5376

ដង្កោ

សែនសុខ

›› ផ្សារ ក្ល៍ររី
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវម៉ៃដា, ជិតសាលា CIA
លេខទូរស័ព្ទ៖ 092 366 688

›› សែនសុខ Mart
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវ 1986, ខណ្ឌសែនសុខ ហ្គារាសសាំង CHR
លេខទូរស័ព្ទ៖ 077 634 609

ពោសែនជ៍យ

ដេប៉ូលក់ទឹកពិសា EM ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខ្មែរ (NKA)
តើ EM & NKA ធ្វើអ្វី?
សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខែ្មរ - Neary Khmer Association for Health and Vocational Training ហៅកាត់ថា NKA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៤ ។ ... អានបន្ត!
free counters
ផ្ទះលេខ A៨១ ផ្លូសហពន្ធ័រុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធា​នីភំ្នពេញ / ទូរស៍ព្ទលេខ៖ (+៨៥៥) ៧០ ៩៩៨ ៦៨៦ និង (+៨៥៥) ១៦ ៧៧៧៧ ៦៩