ជ្រើសរើសភាសា៖
EM Water Slideshow
សកម្មភាព សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខ្មែរ

សមាគមបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM ចំនួន ១១៧វគ្គ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងចុះតាមបណ្តាខេត្ត ដូចជា ខេត្តសៀមរាប កណ្តាល កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ធំ ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ព្រៃវែង តាកែវ កំពង់ស្ពឺ ស្វាយរៀង ។ល។ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបជាង ១៨,៣៨៦នាក់ហើយ។

បច្ចុប្បន្ននេះសមាគមបានសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន សាលាក្រុងភ្នំពេញ ស្ថានប័នពាក់ព័ន្ធ បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យចេះប្រើជី EM ក្នុងការសំអាតបរិស្ថានតាមផ្ទះរៀងខ្លួន ដូចជាប្រើ ទៅលើការលាងសំអាតចាន ឬវត្ថុប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះបាយ បន្ទប់ទឹក ធ្វើឲ្យទឹកដែលហូរចុះទៅតាមលូគ្មានក្លិនស្អុយ និងមិនងាយស្ទះលូ, កាកសំណល់ផ្ទះបាយអាចយកទៅធ្វើជី ប្រើជីធម្មជាតិ EM បំបាត់ទឹកស្អុយ គំនរសំរាម តាមទីសាធារណៈផ្សេងៗ ដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញមានបរិស្ថានល្អ ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសុខភាពល្អដែរ។

របាយការណ៍វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិក្នុងឆ្នាំ២០១០
 • មករា
 • កុម្ភៈ
 • មីនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
វគ្គ ថ្ងៃខែបើកវគ្គ ទីកន្លែងបើកវគ្គ ចំនួនសិក្ខាកាម ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល
106៩-១០ មករា ២០១០សៀមរាប១៦១នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ងៃមើលរូបភាព
106១៦ មករា ២០១០សៀមរាប៤០០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំអាតបរិស្ថានដោយប្រើ EM
107៣០-៣១ មករា ២០១០ភ្នំពេញ២៦៥នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ងៃ
សកម្មភាពផ្សេងៗ...
វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
វគ្គ ថ្ងៃខែបើកវគ្គ ទីកន្លែងបើកវគ្គ ចំនួនសិក្ខាកាម ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល
106០៥ កុម្ភៈ ២០១០សៀមរាប៤០០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសំអាតបរិស្ថានដោយប្រើ EMមើលរូបភាព
108០៦-០៧ កុម្ភៈ ២០១០សៀមរាប១៦៣នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃមើលរូបភាព
109២៧-២៨ កុម្ភៈ ២០១០ភ្នំពេញ១២០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃមើលរូបភាព
សកម្មភាពផ្សេងៗ...
វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
វគ្គ ថ្ងៃខែបើកវគ្គ ទីកន្លែងបើកវគ្គ ចំនួនសិក្ខាកាម ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល
110០៦-០៧ មិនា ២០១០សៀមរាប៧០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃ ក្រោមជំនួយពីអង្គការ MRDFមើលរូបភាព
111២៧-២៨ មិនា ២០១០ភ្នំពេញ៦៥នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃមើលរូបភាព
សកម្មភាពផ្សេងៗ...
វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
វគ្គ ថ្ងៃខែបើកវគ្គ ទីកន្លែងបើកវគ្គ ចំនួនសិក្ខាកាម ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល
112០៣-០៥ មេសា ២០១០សៀមរាប៥៦នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ថៃមើលរូបភាព
សកម្មភាពផ្សេងៗ...
វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
វគ្គ ថ្ងៃខែបើកវគ្គ ទីកន្លែងបើកវគ្គ ចំនួនសិក្ខាកាម ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល
113១១-១២ ឧសភា ២០១០កំពង់ស្ពឺ៤០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃ - អង្កការ CARITAS AUSTRALIA (ACR)មើលរូបភាព
114១៨-១៩ ឧសភា ២០១០ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប៣០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃ - អង្កការ CARITAS AUSTRALIA (ACR)មើលរូបភាព
115២០-២១ ឧសភា ២០១០សៀមរាប៣៥នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃ - អង្កការ CARITAS AUSTRALIA (ACR)មើលរូបភាព
116២៦-២៧ ឧសភា ២០១០ពោធិ៍សាត់៣០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃ - អង្កការ CARITAS AUSTRALIA (ACR)មើលរូបភាព
117២៨-២៩ ឧសភា ២០១០ភ្នំពេញ២៧០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ងៃមើលរូបភាព
សកម្មភាពផ្សេងៗ...
វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
វគ្គ ថ្ងៃខែបើកវគ្គ ទីកន្លែងបើកវគ្គ ចំនួនសិក្ខាកាម ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល
118៩-១០ មិថុនា ២០១០តាកែវ៣០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃ
119២៦-២៧ មិថុនា ២០១០សៀមរាប១៩៨នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថ្ផៃមើលរូបភាព
សកម្មភាពផ្សេងៗ...
វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
វគ្គ ថ្ងៃខែបើកវគ្គ ទីកន្លែងបើកវគ្គ ចំនួនសិក្ខាកាម ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល
120០៣-០៤ កក្កដា ២០១០ ខេត្តកំពង់ចាម៨០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថែ្ងមើលរូបភាព
121១៧-១៨ កក្កដា ២០១០ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៩៨នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថែ្ងមើលរូបភាព
សកម្មភាពផ្សេងៗ...
វគ្គសិក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្មអំពីជីធម្មជាតិ EM
វគ្គ ថ្ងៃខែបើកវគ្គ ទីកន្លែងបើកវគ្គ ចំនួនសិក្ខាកាម ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល
122០៥-០៦ សីហា ២០១០ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៥៨នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថៃ្ង
123១១-១២ សីហា ២០១០ខេត្តសៀមរាប១២០នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេសកសិកម្ម អំពីជីធម្មជាតិ EM រយៈពេល២ថៃ្ង
សកម្មភាពផ្សេងៗ...
សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខ្មែរ (NKA)
តើ EM & NKA ធ្វើអ្វី?
សមាគមសុខភាព និង វិជ្ជាជីវៈនារីខែ្មរ - Neary Khmer Association for Health and Vocational Training ហៅកាត់ថា NKA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៤ ។ ... អានបន្ត!
free counters
ផ្ទះលេខ A៨១ ផ្លូសហពន្ធ័រុស្សី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធា​នីភំ្នពេញ / ទូរស៍ព្ទលេខ៖ (+៨៥៥) ៧០ ៩៩៨ ៦៨៦ និង (+៨៥៥) ១៦ ៧៧៧៧ ៦៩